Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.fmbouw.be, zoals beschikbaar gesteld door F&M Bouwbedrijf. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van F&M Bouwbedrijf. het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij F&M Bouwbedrijf.

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met F&M Bouwbedrijf te claimen of te veronderstellen.

F&M Bouwbedrijf streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. F&M Bouwbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bedrijfsinformatie

Aanpassingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.fmbouw.be